Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze to jedne z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń. Nasi tłumacze specjalizujący się w przekładach prawniczych są doskonale przygotowani do tego rodzaju pracy.

Dlatego też w naszym biurze pracują profesjonalni tłumacze z wieloletnim doświadczeniem, którzy cały czas pogłębiają swoją wiedzę i na bieżąco śledzą zmiany w prawie. Wiemy też jak ważne w tłumaczeniach prawnych jest zachowanie poufności, dlatego też całą firma jak i nasi tłumacze zachowują najwyższy poziom poufności.

Tłumaczenia aktów prawnych

Tłumaczenia aktów prawnych skierowane są zarówno dla firm, instytucji państwowych jak i osób indywidualnych. Akty prawne tłumaczymy na kilkanaście języków, oprócz tłumaczeń na popularne języki takie jak niemiecki czy angielski oferujemy również tłumaczenia aktów prawnych na języki bliskiego i dalekiego wschodu, takie jak japoński czy arabski.

Tłumaczenia prawne obejmują tłumaczenia m. in. aktów prawnych, wyroków sądowych, nakazów zapłaty, aktów zgonu, aktów notarialnych, opinii prawnych. Zlecone przez państwa tłumaczenia mogą być zarówno tłumaczeniami zwykłymi jak i tłumaczeniami poświadczonymi, wykonywanymi przez naszych tłumaczy wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości.

Prawo gospodarcze

Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

Dlatego też tłumaczenia z zakresu prawa gospodarczego obejmują tłumaczenie umów zawieranych pomiędzy m. in. przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, tłumaczenie dokumentów przewozowych, tłumaczenie rozporządzeń prawa unijnego, tłumaczenie polis ubezpieczeniowych, tłumaczenie zaświadczeń, pozwoleń i koncesji dla firm oraz tłumaczenie statutów firm.

Prawo handlowe

Tłumaczenia z zakresu prawa handlowego regulują swoim zakresem stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

Tłumaczenia z zakresu prawa handlowego dotyczą przede wszystkim tłumaczeń umów, aktów założycielskich spółek handlowych, weksli, tłumaczenia rozporządzeń i dyrektyw unijnych, odpisów z KRS, tłumaczenia ksiąg rachunkowych, tłumaczenia tytułów egzekucyjnych czy tłumaczenia dokumentów upadłościowych.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe reguluje głównie podatki i opłaty, które zasilają budżet państwa. Obejmuje ono podatki od osób fizycznych, prawnych, darowizn i spadków, podatki od czynności prawnych takich jak chociażby zawarcie umowy kupna - sprzedaży. Tłumaczenia z zakresu prawa podatkowego skierowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Tłumaczenia z zakresu prawa podatkowego obejmują tłumaczenia decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku, jego umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej od osób fizycznych.

Nasi Klienci