język polski język angielski

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych realizowanych przez

Biuro Tłumaczeń MTR

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych, poświadczonych oraz ustnych przez Biuro Tłumaczeń MTR.
 2. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia warunków realizacji tłumaczenia, pomiędzy Biurem Tłumaczeń MTR a Klientem.

 

§ 2

Składanie zamówień

 1. Dokumenty do tłumaczenia Klient wysyła do Biura Tłumaczeń MTR w formie elektronicznej na adres: biuro|mtr24.p| |biuro|mtr24.pbiuro|mtr24.pl| |l| w postaci załącznika lub za pośrednictwem formularza. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie udostępnia możliwość dostarczania osobistego dokumentów, przesyłane ich pocztą lub kurierem na adres: Biuro Tłumaczeń MTR, ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów, dla Klienta jest przygotowana wycena i określany termin realizacji.
 3. Potwierdzając warunki usługi tłumaczenia, Klient akceptuje postanowienia niniejszego „Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych realizowanych przez Biuro Tłumaczeń MTR”.

 

§ 3

Tłumaczenia pisemne i tłumaczenia przysięgłe

 1. Wyróżnia się tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia przysięgłe.
 2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.
 3. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego liczy 1600 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.
 4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia przysięgłego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej. Na prośbę Klienta, Biuro Tłumaczeń MTR wykona więcej egzemplarzy tłumaczeń uwierzytelnionych za dodatkową opłatą, wynoszącą 50% ceny tłumaczenia. Tłumaczenia przysięgłe w Warszawie, realizowane dla Klientów są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych posiadających uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.
 5. Tryb i termin przekazania tłumaczenia jest ustalany z Klientem indywidualnie. W takim wypadku, dzień uzgodniony z Klientem na przekazanie tłumaczenia jest to dzień wykonania usługi.
 6. Biuro Tłumaczeń MTR potwierdza otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustala z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia.
 7. Biuro Tłumaczeń MTR odsyła tłumaczenie pisemne w zależności od poczynionych ustaleń z Klientem co do formy odbioru. Odbiór może być osobisty lub za pośrednictwem: przesyłki pocztowej, kuriera oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego powinno być wykonane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych w czasie jego trwania, Klient zostaje obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili anulowania Zamówienia.

 

§ 4

Tłumaczenia ustne

 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego, pisemnie na następujący adres e-mail biuro|mtr24.pl| |biuro|mtr24.pl
 2. Biuro Tłumaczeń MTR jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia ustnego. Ustalenia przesyłane są Klientowi pocztą elektroniczną.
 3. Podstawą rozliczenia tłumaczenia ustnego jest blok tłumaczeniowy wynoszący 2 godziny zegarowe.
 4. W zależności od rodzaju tłumaczenia, tłumaczenia ustne są wykonywane przez tłumacza specjalistę w danej branży lub tłumacza przysięgłego.
 5. Anulowanie zamówienia usługi tłumaczenia ustnego powinno być wykonane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5

Zobowiązania Stron

 1. Biuro Tłumaczeń MTR oświadcza, że tłumaczenia będą wykonywane z należytą starannością przy zachowaniu profesjonalnego charakteru wykonywanych prac.
 2. Biuro Tłumaczeń MTR będzie wykonywał prace przy wykorzystaniu zatrudnionych lub współpracujących z nim na stałe tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów.
 3. Komunikacja związana z realizacją tłumaczeń pomiędzy Stronami będzie odbywała się w podstawowym zakresie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

§ 6

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności na podstawie faktury.
 2. Płatności są realizowane w formie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub w formie gotówkowej w Biurze Tłumaczeń, ul. Mydlarska 47, Warszawa.
 3. Biuro Tłumaczeń MTR ma możliwość dochodzenia nieterminowo regulowanych należności oraz naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również korzystania z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.

 

§ 7

Reklamacja

 1. Klient ma prawo wniesienia reklamacji w zakresie otrzymanego tłumaczenia.
 2. Jeżeli Biuro Tłumaczeń MTR, stwierdzi że reklamacja jest uzasadniona zostanie ona usunięta bezpłatnie, pod warunkiem jej zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być uwzględnione odpłatnie.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
 4. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń MTR, ogranicza się do wysokości należności wskazanej w fakturze.

 

§ 8

Prawa autorskie i poufność

 1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego przez Biuro Tłumaczeń MTR dowodu sprzedaży.
 2. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
 3. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.
 4. Biuro Tłumaczeń MTR podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.
 5. Biuro Tłumaczeń MTR zastrzega sobie możliwość do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym w celu wykonania usług.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone uwzględniające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Biura Tłumaczeń MTR.

Co nas wyróżnia?

Zaangażowanie Osobistego Opiekuna
Pełne wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta, stały kontakt i bezpieczeństwo powierzonych danych. Dedykowany opiekun daje gwarancję sprawnego reagowania na wszelkie pytania i wytyczne.
Gwarancja tłumaczeń wysokiej jakości
To doświadczenie i znajomość terminoligii specjalistycznej przez tłumaczy daje mozliwość realizacji tłumaczeń dla firm i osób prywatnych na najwyższym poziomie
Przejrzysta polityka cenowa, bez miany ceny
Rozliczamy się za ilość znaków ze spacjami, jeżeli są to tłumaczenia przysięgłe - 1225zzs, tłumaczenia pisamene i specjalistyczne - 1800zzs. Podany koszt w wycenie zawsze jest ostateczny.
Gwarancja terminu
Uwzgędniamy potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykfalifikowanym tłumaczom z wielu branż, gwarantujemy elastyczność i odpowiedzialność w dotrzymaniu terminu realizacji.
Szeroka oferta uslug w 1 miejscu
Posiadamy szeroką ofertę usług, realizujemy tłumaczenia na angielski, tłumaczenia niemieckie, tłumaczenia hiszpańskiego, tłumaczenie włoskie i wiele, wiele innych języków obcych.
Bezpieczeńswto danych
Działamy profesjonalnie. Na życznie Klienta podpisujemy klauzulę zaufania poufności, w przypadku wykonania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Proces tłumaczenia krok po kroku

Niezobowiązująca wycena tłumaczenia
Przesłanie pliku lub dokumentu do tłumaczenia daje możliwość poznania ceny i terminu realizacji. Nie zobowiązuje do złożenia zamówienia. Wycena zawsze jest bezpłatna. Koszt tłumaczenia jest obliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami: w przypadku tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia pisemnego i specjalistycznego (tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia marketingowe, tłumaczenia techniczne) – 1800 znaków ze spacjami.
Akceptacja kosztu i terminu
Jeżeli Klient akceptuje podane przez biuro tłumaczeń warunki współpracy, prosimy o podanie danych do faktury proforma. Usprawnieniem całego procesu jest podanie przez klienta dodatkowych informacji np. forma odbioru tłumaczenia, dodatkowe wytyczne w zakresie edycji pliku. Mamy szeroką ofertę usług dodatkowych: korekta tekstu, lokalizacja, skład graficzny, korekta native speakera.
Płatność za tłumaczenie i przesłanie potwierdzenia
Po przesłaniu Klientowi faktury proforma prosimy o jej opłacenie; jeżeli płatność będzie z innego banku niż rachunek bankowy naszego biura tłumaczeń prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. Na podstawie wpłaty lub potwierdzenia przelewu przystępujemy do realizacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Na podstawie wpływu na rachunek bankowy albo potwierdzenia przelewu, potwierdzamy Klientowi przyjęcie zlecenia do tłumaczenia, wraz z warunkami zamówienia. Dzięki Indywidualnemu Opiekunowi Klient, Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań bezpośrednio podczas całego procesu tłumaczenia.
Odbiór tłumaczenia
Odbiór tłumaczenia zależy od formy w jakiej Klient chce je otrzymać. Tłumaczenia poświadczone zazwyczaj odbierane są osobiści. Tłumaczenie uwierzytelnione możemy przesłać: mailowo (skan), listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Na życzenie Klienta możliwe jest także wydanie tłumaczenia elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci