język polski język angielski

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych realizowanych przez

Biuro Tłumaczeń MTR

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych, poświadczonych oraz ustnych przez Biuro Tłumaczeń MTR.
 2. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia warunków realizacji tłumaczenia, pomiędzy Biurem Tłumaczeń MTR a Klientem.

 

§ 2

Składanie zamówień

 1. Dokumenty do tłumaczenia Klient wysyła do Biura Tłumaczeń MTR w formie elektronicznej na adres: biuro|mtr24.p| |biuro|mtr24.pbiuro|mtr24.pl| |l| w postaci załącznika lub za pośrednictwem formularza. Nasze biuro tłumaczeń w Warszawie udostępnia możliwość dostarczania osobistego dokumentów, przesyłane ich pocztą lub kurierem na adres: Biuro Tłumaczeń MTR, ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów, dla Klienta jest przygotowana wycena i określany termin realizacji.
 3. Potwierdzając warunki usługi tłumaczenia, Klient akceptuje postanowienia niniejszego „Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych realizowanych przez Biuro Tłumaczeń MTR”.

 

§ 3

Tłumaczenia pisemne i tłumaczenia przysięgłe

 1. Wyróżnia się tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia przysięgłe.
 2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.
 3. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego liczy 1600 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.
 4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia przysięgłego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej. Na prośbę Klienta, Biuro Tłumaczeń MTR wykona więcej egzemplarzy tłumaczeń uwierzytelnionych za dodatkową opłatą, wynoszącą 50% ceny tłumaczenia. Tłumaczenia przysięgłe w Warszawie, realizowane dla Klientów są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych posiadających uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.
 5. Tryb i termin przekazania tłumaczenia jest ustalany z Klientem indywidualnie. W takim wypadku, dzień uzgodniony z Klientem na przekazanie tłumaczenia jest to dzień wykonania usługi.
 6. Biuro Tłumaczeń MTR potwierdza otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustala z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia.
 7. Biuro Tłumaczeń MTR odsyła tłumaczenie pisemne w zależności od poczynionych ustaleń z Klientem co do formy odbioru. Odbiór może być osobisty lub za pośrednictwem: przesyłki pocztowej, kuriera oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego powinno być wykonane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych w czasie jego trwania, Klient zostaje obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili anulowania Zamówienia.

 

§ 4

Tłumaczenia ustne

 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego, pisemnie na następujący adres e-mail biuro|mtr24.pl| |biuro|mtr24.pl
 2. Biuro Tłumaczeń MTR jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia ustnego. Ustalenia przesyłane są Klientowi pocztą elektroniczną.
 3. Podstawą rozliczenia tłumaczenia ustnego jest blok tłumaczeniowy wynoszący 2 godziny zegarowe.
 4. W zależności od rodzaju tłumaczenia, tłumaczenia ustne są wykonywane przez tłumacza specjalistę w danej branży lub tłumacza przysięgłego.
 5. Anulowanie zamówienia usługi tłumaczenia ustnego powinno być wykonane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5

Zobowiązania Stron

 1. Biuro Tłumaczeń MTR oświadcza, że tłumaczenia będą wykonywane z należytą starannością przy zachowaniu profesjonalnego charakteru wykonywanych prac.
 2. Biuro Tłumaczeń MTR będzie wykonywał prace przy wykorzystaniu zatrudnionych lub współpracujących z nim na stałe tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów.
 3. Komunikacja związana z realizacją tłumaczeń pomiędzy Stronami będzie odbywała się w podstawowym zakresie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

§ 6

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności na podstawie faktury.
 2. Płatności są realizowane w formie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub w formie gotówkowej w Biurze Tłumaczeń, ul. Mydlarska 47, Warszawa.
 3. Biuro Tłumaczeń MTR ma możliwość dochodzenia nieterminowo regulowanych należności oraz naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również korzystania z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.

 

§ 7

Reklamacja

 1. Klient ma prawo wniesienia reklamacji w zakresie otrzymanego tłumaczenia.
 2. Jeżeli Biuro Tłumaczeń MTR, stwierdzi że reklamacja jest uzasadniona zostanie ona usunięta bezpłatnie, pod warunkiem jej zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być uwzględnione odpłatnie.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
 4. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń MTR, ogranicza się do wysokości należności wskazanej w fakturze.

 

§ 8

Prawa autorskie i poufność

 1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego przez Biuro Tłumaczeń MTR dowodu sprzedaży.
 2. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
 3. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.
 4. Biuro Tłumaczeń MTR podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.
 5. Biuro Tłumaczeń MTR zastrzega sobie możliwość do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym w celu wykonania usług.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone uwzględniające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Biura Tłumaczeń MTR.
11
Lat na rynku usług tłumaczeniowych
448
Profesjonalnych tłumaczy
100
Milionów przetłumaczonych słów
33 000
Angielskich projektów tłumaczeniowych
46 000
Projektów tłumaczeniowych
100
Klientów - biura tłumaczeń
Nasi Klienci