język polski język angielski

RODO

14.09.2018

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, nasze biuro tłumaczeń w Warszawie pragnie Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Na naszej stronie internetowej zmieniliśmy Regulamin Biura Tłumaczeń MTR. Prosimy o zapoznanie się dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treścią Regulaminu.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń MTR.

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy między innymi następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Biuro Tłumaczeń MTR działalności gospodarczej - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno - podatkowych w związku z prowadzoną przez Biuro Tłumaczeń MTR działalnością gospodarczą - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy - np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca - Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Biurem Tłumaczeń przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym Biuro Tłumaczeń MTR w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Biuro Tłumaczeń MTR oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych).

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Biura Tłumaczeń MTR dokonują przetwarzania danych osobowych - działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy w zakresie tłumaczenia tekstów.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych na podstawie umowy - przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt. 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń MTR.

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Tłumaczeń MTR Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt. 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż rozwiązana w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzone w Biuro Tłumaczeń MTR - dostępne są na naszej stronie.

 

Zobacz także:

 

Nasi Klienci